อาหารดีต่อคุณ ดีต่อโลก

อาหารดีต่อคุณ ดีต่อโลก

April 02, 2019

วันนี้ การกินของคุณจะไม่ใช่เพียงแค่กินให้อร่อยปาก ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการดับกระหายคลายความหิว แต่การกินอาหารในทุกๆ มื้อของคุณต่อจากนี้ จะมีส่วนช่วยโลกให้กลับมาเขียวสดใส สร้างชุมชนที่น่าอยู่ ทุกๆ คำที่คุณกินนี้ จะมีความหมายมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตลอดช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกเรามุ่งพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก ประเทศต่างๆทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันในการรวมตัวเพื่อตั้งเป้าหมายร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

โดยหนึ่งในเป้าหมายเหล่านั้นก็คือการตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ขจัดความหิวโหยในทุกพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน จากแนวคิดดังกล่าวนี้ทำให้ CP วางเป้าหมายของตัวเองเพื่อส่งเสริม “การกินอย่างยั่งยืน” ภายใต้แคมเปญทุกคำมีความหมายขึ้นมา

 

บริโภคอาหารแบบไหน ถึงจะมีประโยชน์ ?

ปัจจุบันแนวโน้มในการรับประทานอาหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สังเกตุได้จากวิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคมักจะเลือกอาหารที่มีคุณภาพดี อร่อย ได้มาตรฐาน และคํานึงถึงคุณประโยชน์อาหารหรือสารอาหารบ้าง แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสําคัญกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารเป็นอันดับแรก ๆ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้มีการจัดทํา หลักปฎิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

1. “ผลิตอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล” อาทิเช่น

• กลุ่มเด็ก ที่มีความต้องการในเรื่องของพัฒนาการทางกายภาพและสมอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนและดีเอชเอ ไข่ไก่ดีเอชเอ เต้าหู้ไข่ ผสมผัก 3 รสชาติ เป็นต้น

• กลุ่มวัยรุ่น ที่มีความต้องการในเรื่องของการเจริญเติบโตและดีต่อร่างกาย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนที่ดีและสะดวก ไส้กรอกปลา เบอร์เกอร์ปลา ไข่ไก่ต้ม ไข่ออนเซน เป็นต้น

• กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการในเรื่องของการบํารุงร่างกายและสายตา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ช่วยบํารุง หัวใจและสายตา ช่วยเรื่องความจํา อย่างเช่น ไข่ไก่โอเมก้า

 

2. มุ่งพัฒนาสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


• พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีมาตรฐานตามหรือเหนือกว่าข้อกําหนดสากลและในประเทศ

3. การสื่อสารทางการตลาดเพื่อช่วยเหลือการตัดสินใจของผู้บริโภค

• แสดงคุณสมบัติและคุณค่าทางสารอาหารให้แก่ผู้โภคได้ทราบด้วยการจัดทําฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสื่อสารด้วย แคมเปญต่าง ๆ ทางการตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภค

เพราะเราใส่ใจเรื่องสุขโภชนาการของผู้บริโภคเป็นสําคัญ เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อ คุณมากยิ่งขึ้น จากการทานอาหารที่พัฒนาและผลิตภายใต้หลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเรา เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เลย ว่าการกินผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพีไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพที่ดีและอร่อยแล้ว คุณยังมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

กินเหลือส่งผลเสียมากกว่าที่คิด

คนหลายคนคิดว่าการกินข้าวเหลือหรือไม่หมดเป็นเรื่องที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับใคร แต่แท้ที่จริงแล้วผลลัพธ์ของอาหารเหลือทิ้งพวกนี้จะก่อให้เกิดวิกฤติขยะจากอาหาร (Food Waste) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รายงานว่าโลกเรามีการสูญเสียและทิ้งอาหารถึง 1 ใน 3 จากที่ผลิตทั้งหมด ขณะที่ร้อยละ 11 ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับความอดอยาก ไม่มีจะกิน โดยปัจจุบันอาหารที่ถูกทิ้ง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศโลก

สําหรับประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2556 มีขยะมูลฝอย ปริมาณ 26.77 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณขยะอาหารเป็นสัดส่วนถึง 64% แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการกําจัดขยะได้ไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น ทําให้มีขยะมูลฝอยตกค้างจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และส่งผลต่อภาวะโลกร้อน สําหรับสาเหตุของการทิ้งอาหารเป็นขยะ ในประเทศไทยนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารในตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ หรือ ห้างสรรพสินค้าที่เหลือทิ้งทุกวัน เนื่องจากหมดอายุหรือขายไม่หมดและการทิ้งอาหารที่เหลือจากธุรกิจการจัดเลี้ยงและร้านอาหารในแต่ละวัน รวมถึงการกินหรือซื้ออาหารมาปรุงไม่หมด เป็นต้น

นอกจากอาหารที่เหลือกลายเป็นขยะเหลือทิ้งก่อให้เกิดวิกฤตขยะจากอาหาร (Food Waste) แล้ว ในกระบวนการผลิตอาหารย่อมมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายที่ต้องใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต ซึ่งการกินเหลือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ โดยสูญเปล่า

ในฐานะผู้บริโภคเราสามารถที่จะช่วยได้ โดยการวางแผนการกินให้ชัดเจนตั้งแต่ การเลือกซื้ออาหารเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการเก็บรักษาอาหารในตู้แช่เย็นหรือแช่แข็ง หมั่นตรวจเช็กอาหารที่เหลือในตู้เย็นสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้อาหารที่ซื้อมาถูกทิ้งเพราะหมดอายุ เตรียมอาหารให้พอดีสำหรับความต้องการในมื้อนั้น ๆ เพื่อจะได้รับประทานอาหารให้หมดและไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ

ซีพีเอฟจึงอยากเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมกันกินอาหารอย่างรู้คุณค่า ด้วยการกินอย่างพอเหมาะจากผู้ผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการผลิต เพราะการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคำมีความหมาย” ไม่เพียงแค่ดีต่อคุณ แต่ยังดีต่อโลกอีกด้วย

 

จริงหรือ? ใช้พืชแทนพลาสติกผลิตถาดอาหาร

ถาดอาหารชีวภาพ PLA ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ 100% เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน” ด้วยการคํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ อาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid)เป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% เพื่อทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ ซึ่งเมื่อเทียบเม็ดพลาสติกสําหรับขึ้นรูปถาดของ PLA กับ PET พบว่า เม็ดพลาสติก PLA จะปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นน้อยกว่าเม็ดพลาสติก PET ถึง 82

โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้นําร่องการใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid (PLA)” กับสินค้าแช่เย็น กลุ่มอาหารสด ได้แก่ เนื้อไก่ และเนื้อหมู โดยบริษัทตั้งใจให้ PLA ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ทํามาจากพืช สามารถย่อยสลายเองได้เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่คิดค้นมาเพื่อความยั่งยืน โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 บริษัทสามารถลดการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประมาณ 270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 83 เทียบเท่ากับการปิดไฟจํานวน 12 ล้านดวง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากการใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid (PLA)” แทนบรรจุภัณฑ์ปกติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” และส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เปลี่ยนการกินให้เราสามารถช่วยโลกได้ทุกวัน ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสด ตราซีพี ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid)

 

ทุกคำที่คุณใส่ใจเลือก = กำลังใส่ใจโลก

อาหารที่คุณเลือกทานส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายของคุณ จะดีแค่ไหนถ้าเรารู้ที่มาของอาหารมื้อนั้นว่ามีกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ทาง ซีพีเอฟ ได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตผ่านระบบ QR Code ในการผลิตไก่สดอนามัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพียงสแกน QR Code ก็จะพบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไก่สดว่ามีกรรมวิธีในการผลิตอย่างไร ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่เลี้ยงภายใต้หลักสวัสดิการสัตว์ (Animal Welfare) ในโรงเรือนระบบปิดที่สะอาด มีระบบการ ป้องกันโรค การระบายอากาศที่ดี การให้นํ้าและอาหารที่สะอาด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาตรฐานฟาร์ม จนกระทั้งถึงที่ตั้งโรงงานที่แปรรูปไก่สด มาตรฐานโรงงาน ไปจนถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมนูแนะนําสําหรับปรุงอาหารต่อ

นอกจากนี้การเลือกทานอาหารยังส่งผลดีต่อโลกได้อีกด้วย ภายใต้โครงการ “ผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน” ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมเนื้อไก่ มีการใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chained) ทําให้ผลิตภัณฑ์ ไก่ของซีพี ได้การรับรอง ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ยอมรับในสากล ทําให้ “ไก่สดซีพี เป็นไก่สด ยั่งยืนรายแรกของโลก” มีการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื่อไก่ของไทย 50% และใช้นํ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก 26%

 

" กินอย่างยั่งยืน "
#CP
#กินอย่างยั่งยืน

สามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://positioningmag.com/1140976